Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Nutriplan, s.r.o.

so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 55488561, DIČ: 2122024278, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, (ďalej tiež len „predávajúci“).

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07, Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70, internetová stránka: www.soi.sk.
 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „VOP“) platia pre nákup osobne v sídle predávajúceho a v internetovom obchode predávajúceho, prevádzkovanom na internetovej adrese www.zdravyplan.sk (ďalej tiež len „e-shop“ alebo „elektronický obchod“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Predávajúci sa špecializuje na poskytovanie služieb, pre klientov, a to najmä v rozsahu poskytovania: poradenskej činnosti v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy, masérske služby, organizovanie prednášok a workshopov varenia (ďalej len „služby“).
 3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do záväzkového vzťahu s predávajúcim, pričom práva a povinnosti strán pri tomto vzťahu sa budú riadiť obsahom týchto VOP, prípadne osobitne uzavretej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, má sa zato, že má záujem o služby poskytované predávajúcim v prospech jej štatutárnych zástupcov, alebo zamestnancov.
 4. Darčekový poukaz slúži na úhradu platby za službu predávajúcemu. Každý darčekový poukaz obsahuje popis služby alebo hodnotu vyjadrenú v eurách a unikátny kód.
 5. Informácie, ktoré kupujúci získa prostredníctvom čerpania služieb poskytnutých predávajúcim (v mobilnej aplikácii, vo výživovom pláne a/alebo v jeho tlačenej verzii, ako aj na osobných, online či telefonických konzultáciách), nenahrádzajú informácie či návštevy lekára a/alebo konzultácie s lekárom či iným zdravotníckym odborníkom. Ak má kupujúci akýkoľvek zdravotný problém alebo otázku týkajúcu sa starostlivosti o zdravie, je potrebné aby sa obrátil na svojho lekára alebo na iného zdravotníckeho odborníka. Aplikácia výživového plánu a odporúčaní je vo výhradnej zodpovednosti kupujúceho. Spoločnosť Nutriplan, s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody spôsobené aplikáciou a používaním výživového plánu a informácií získaných prostredníctvom osobných, online či telefonických konzultácií. Informácie, odporúčania a výživový plán je určený výlučne pre klienta, pre ktorého bol vytvorený a nie je určený na použitie inou osobou.
 6. Účelom týchto VOP je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim s cieľom zabezpečiť informovanosť kupujúceho o obojstranne záväzných podmienkach poskytovania služieb.
 7. Tieto VOP resp. podmienky uvedené v týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu službu a kupujúci sa zaväzuje za túto službu zaplatiť dohodnutú cenu (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „kúpna zmluva“).

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený objednať si službu, ktorá sa nachádza v aktuálnej ponuke služieb predávajúceho. Aktuálna ponuka služieb predávajúceho je verejne dostupná na internetovej adrese predávajúceho www.zdravyplan.sk, ako aj v sídle predávajúceho.
 2. Objednávku služby môže klient zrealizovať jednou z nasledovných foriem: osobne v sídle predávajúceho, telefonicky, e-mailom, elektronicky v e-shope; pričom zrealizovanie objednávky je úkonom smerujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 3. Kúpna zmluva je uzavretá včasným prijatím (akceptáciou) objednávky kupujúceho predávajúcim. O prijatí objednávky je kupujúci vyrozumený bezodkladne a to formou oznámenia, ktoré mu je doručené e-mailom.
 4. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu službu v dohodnutom čase, rozsahu a kvalite. Predávajúcemu vzniká súčasne právo žiadať od kupujúceho zaplatenie dohodnutej ceny služby.
   

III. Platobné podmienky

 1. Ceny služieb, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho sú uvedené v eurách. Cenník služieb je verejne dostupný v e-shope, ako aj v sídle predávajúceho.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu službu za cenu platnú v čase objednania služby.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za službu.
 4. Ceny služieb môže kupujúci uhradiť v hotovosti, platobnou kartou, bankovým prevodom na účet, darčekovým poukazom alebo na splátky.
   

IV. Dodacie podmienky

 1. Poskytnutie služby sa realizuje v sídle predávajúceho alebo v priestoroch spoločností, organizácií a zariadení, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo na mieste a spôsobom, na ktorom sa predávajúci a kupujúci vopred dohodnú. Poskytnutie služby môže predstavovať aj využitie komunikačných prostriedkov (telefón, online prostredníctvom internete).
 2. Predávajúci zodpovedá za to, že služba bude kupujúcemu poskytnutá v primeranej kvalite. Kupujúci je oprávnený namietať kvalitu poskytovaných služieb bez zbytočného odkladu a to oznámením doručeným predávajúcemu.
 3. Darčekové poukazy na poskytnutie služieb sú doručované elektronicky na zadanú e-mailovú adresu bezplatne. V prípade, že si kupujúci zvolí doručenie jedného alebo viacerých darčekových poukazov v tlačenej papierovej verzii na adresu, bude si predávajúci účtovať manipulačný poplatok vo výške 5 EUR.
   

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpy služby bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky tak môže urobiť najneskôr 48 hodín pred termínom poskytnutia služby.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpy darčekového poukazu cez internetovú stránku www.zdravyplan.sk bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jeho doručenia elektronicky alebo poštou, pokiaľ darčekový poukaz nebol použitý. Najneskôr do 15 pracovných dní bude suma za vrátený darčekový poukaz odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať bezodkladne a to buď písomne listovou zásielkou alebo formou e-mailu na adresu zdravyplan@zdravyplan.sk.
   

VI. Podmienky reklamácie

 1. V prípade, že kupujúci nie je spokojný s poskytnutou službou je oprávnený podať reklamáciu poštou na adresu sídla spoločnosti alebo e-mail na adresu zdravyplan@zdravyplan.sk.
 2. Predávajúci vydá kupujúcemu o každej reklamácii, ktorá je u neho uplatnená, reklamačný protokol. Kupujúci má právo dostať kópiu reklamačného protokolu, v prípade využitia prostriedkov diaľkovej komunikácie vydá predávajúci potvrdenie rovnakým spôsobom a na rovnakú adresu, z akej bola reklamácia uplatnená.
 3. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, typ služby, e-mail uvedený pri konkrétnej objednávke a číslo objednávky a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.
 4. Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má predávajúci právo vyzvať kupujúceho na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenia informácií.
 5. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil. Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inom postupe a v tejto dobe predávajúci tiež vydá kupujúcemu informáciu  o vybavení reklamácie a dobe jej trvania, a  to v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia.
 6. V prípade oprávnenosti reklamácie navrhne predávajúci kupujúcemu možné riešenia reklamácie. Voľba navrhovaných spôsobov je na kupujúcom.
 7. Reklamáciu môže predávajúci uznať ako oprávnenú alebo ju na základe výsledkov prešetrenia označí za neoprávnenú.
 8. Pokiaľ predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni.
 9. Pokiaľ predávajúci uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom bezodkladne zákazníka a na požiadanie zákazníka zašle písomné stanovisko o vybavení reklamácie.
   

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (www.economy.gov.sk), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (www.economy.gov.sk) a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci uvádza pri registrácii na webových stránkach predávajúceho údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie a vyhotoviť daňový doklad.
 2. Pre poskytnutie niektorých služieb kupujúci poskytuje predávajúcemu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, zdravotné informácie a výživové informácie. Poskytovanie osobných údajov je podmienkou uzavretia zmluvy a/alebo kúpnej zmluvy a je nevyhnutné pre účely uzavretia a plnenia zmluvy a poskytovanie služieb predávajúcim. Bez poskytnutia osobných údajov by zmluva nebola platne uzavretá, resp. by nebolo možné zo strany  predávajúceho poskytnúť kupujúcemu služby.
 3. Kupujúci v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytuje Nutriplan, s.r.o. ako prevádzkovateľovi osobných údajov dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v informačnom systéme predávajúceho v rozsahu osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo na marketingové účely, najmä na zasielanie reklamných oznámení – newsletterov (ďalej aj ako “súhlas”). Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov Klient udeľuje na dobu neurčitú. Klient je oprávnený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Klient vyhlasuje, že údaje poskytol dobrovoľne, je si vedomý dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a bol poučený o existencii jeho práv ako dotknutej osoby a bol informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. Zákona.
   

IX. Kontaktné údaje predávajúceho

NUTRIPLAN Centrum výživy a redukcie hmotnosti
Adresa sídla: Košická 49, 821 08 Bratislava–Ružinov
Adresa na doručovanie: Košická 49, 821 08 Bratislava–Ružinov
Kontaktný e-mail: zdravyplan@zdravyplan.sk
Internetová adresa: www.zdravyplan.sk.
 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito VOP, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2024.